วันที่ 29 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม