วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน และพบปะให้กำลังใจคณะกรรมการการกรอกคะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) โดยคณะกรรมการระดับศูนย์สอบที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการบันทึกคะแนนและนำส่งผลการทดสอบเข้าระบบ NT Access ณ ห้องประชุมนิเทศ สพป.น่าน เขต 2