วันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 โดยมี ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นางกิติยาภรณ์ เวงวรรธ์ ครู รร.ราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1 และครูแกนนำด้านการศึกษาปฐมวัย สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากร