และผู้เกี่ยวข้องการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมรวันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมราช 60 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2