วันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัฌชิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นประธานเปิดการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์