วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนต่างๆ ร่วมดำเนินการตรวจแบบทดสอบเขียนตอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย ณ ห้องชมพูภูคา สพป.น่านเขต 2