วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 1 ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2