วันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ณ โรงเรียนสกาดพัฒนา โรงเรียนบ้านสกาดใต้ และโรงเรียนบ้านกอกจูน