วันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ และนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เครือข่ายกลุ่มเฟือยลุง และเครือข่ายกลุ่มงอบ ปอน