วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ให้โอวาทและต้อนรับนิสิต เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าว นิสิตต้องได้รับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภา ณ ห้องรองผอ.สพป.น่าน เขต 2