วันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านสะปัน โรงเรียนบ้านสว้า และโรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน