วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง พร้อมด้วย นายนิยม ฝั้นพรมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และ นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4 ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด