เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดร.รักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนากร ดอนเหนือ) ในการตรวจติดตามนโนบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (RE-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skill) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2