เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป. น่านเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสันเจริญ โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ โรงเรียนบ้านแหน โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 ปิตุราษฎร์ และโรงเรียนแสนทองวิทยา เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามการดำเนินงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตลอดจนติดตามปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาการศึกษา