วันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสุกัญญา บางพาน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคปัว ลงพื้นที่่ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยา” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายของทางราชการและติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนและระบบการควบคุมทางการเงินของโรงเรียนแสนทองวิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน