เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี มูลคำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและและบุคลากรทางการศึกษา และนางโสภิดา ปรารมภ์ ศึกษานิเทศก์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ของเครือข่ายกลุ่มยมจอมพระ ณ โรงเรียนบ้านถ่อน และกลุ่มทักษิณ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน