วันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และถอดบทเรียนอาสาสมัครทางการศึกษา : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ-น่าน” โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียน 5 แห่ง ดังนี้ นางสาวแสงเดือน อูปแก้ว ผอ.รร.บ้านน้ำช้างพัฒนา นางสุจิตรา ยาวิไชย ผอ.รร.บ้านบ่อหลวง นางสาววชิราภรณ์ จะเฮิง ผอ.รร.บ้านขุนน้ำน่าน นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผอ.รร.บ้านสว้า และครูอาสา (ข) จาก 28 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ทั้งนี้มี นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายจำลอง ไชยยา และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าประชุม ณ ห้องประชุม สพป.น่าน เขต 2