วันที่ 13 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุม “แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และถอดบทเรียนอาสาสมัครทางการศึกษา : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ-น่าน” โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มี นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายจำลอง ไชยยา และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2