เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววิชยดา เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และนายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565) ของเครือข่ายกลุ่มปัว 2 ได้แก่ ร.ร.บ้านห้วยท่าง ร.ร.ศรีสระวงค์ ร.ร.บ้าน ทุ่งกวาง ร.ร.บ้านนาวงค์ และร.ร.บ้านปงสนุก