วันที่ 10 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู +ผู้สอนในโรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอปัว จังหวัดน่าน