วันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สพป. น่านเขต 2 ทำหน้าที่ประเมินผลการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนริมป่าคา อ.ท่าวังผา