วันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.

สพป.น่าน เขต 2 และนายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสองแคว ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ รร.บ้านสองแคว อ.สองแคว จ.น่าน