วันที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป. น่านเขต 2 ทำหน้าที่ประเมินผลการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2565) ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ ตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.วีระ มีเล้ ผอ.รร.บ้านสบเป็ด นายวิชาญ ใบยา ผอ.รร.บ้านน้ำโมง ปางสา นางนภาพร เจริญผล รักษาการผอ.รร.บ้านน้ำลักใต้ และนายเดชา กาบคำ รักษาการ ผอ.รร.บ้านสันเจริญ