วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินคงสภาพคุณภาพ การบริหารจัดการในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program/ Mini English Program) โรงเรียนบ้านปรางค์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program/ Mini English Program) จะดำเนินการประเมินทั้งเอกสาร และการนำเสนอตามสภาพจริง