วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสุกัญญา บางพาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคปัว ลงพื้นที่่ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินให้นักเรียนถูกต้องเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกฎหมายของทางราชการ