วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมคณะสพป.น่าน เขต 2 เข้าศึกษาดูงานพร้อมแสดงความยินดีและส่งนางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวเนตรนภา สารสร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวนฐา รัตนกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน