วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่่ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนบ้านเฟือยลุง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกฎหมายของทางราชการ