วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การพูดอ่านเขียนไทย โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ – น่าน โดยมีนายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ข้าราชการบำนาญ หัวหน้าโครงการฯ และนายเสรี พิมพ์มาศ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สพม.แพร่-น่าน คณะทำงานโครงการฯ เพื่อหารือการพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ณ สพป.น่าน เขต 2