เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางรัชกร เรือนติ๊บ และนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา และเตรียมการเพื่อรับประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน