วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 และนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.วีระ มีเล้ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผาทอง และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากโรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านสันเจริญและโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและนำองค์ความรู้หรือประสบการณ์ ที่ได้ไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป