วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่่ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ.เชียงกลาง จ.น่านโดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกฎหมายของทางราชการ