วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการศึกษานิเทศก์ เป็นประธานกรรมการประเมินคงสภาพความพร้อมโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน เข้าประเมินคงสภาพความพร้อมห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ MEP(Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน