วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการทุกภาคส่วนตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน