วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป น่าน เขต 2 และ นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ-น่าน โดยมีนางปราณี ปราบริปู อดีต ผอ.สถาบันภาษาไทย สพฐ. นางชัดเจน ไทยแท้ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สปช. นายเสรี พิมพ์มาศ และนายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ทีมประสานงานโครงการในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน