เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป. น่านเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านน้ำแป่งและโรงเรียนบ้านนาหนุน 2 เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามการดำเนินงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตลอดจนติดตามปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาต่อไป