วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการผู้ดำเนินการสอบและนักเรียนตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดอยติ้ว โรงเรียนบ้านสบเป็ด และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม