วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง

รองผอ.สพป.น่านเขต 2 และผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนบริจาคน้ำและอาหารช่วยเหลือนักเรียน

ที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว

จังหวัดน่าน