วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกล Video conference ทาง google meet และถ่ายทอดสดการประชุมทางช่อง Youtube ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลในการชี้แจงแนวทางการสอบ O-NET ให้กับหัวหน้าสนามสอบ และคณะกรรมการคุมสอบ O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรในกลุ่ม ให้บริการจัดระบบการประชุมในครั้งนี้