วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา เป็นประธานในการประชุมการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษา ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2