วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายนายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานการประชุมวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.น่าน เขต 2