วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 อบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านสบเป็ด โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฏร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านนาวงศ์ และโรงเรียนบ้านผาเวียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาวงศ์