วันที่ 31 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกล รอง.ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ประชุมครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายและข้อราชการต่างๆ ให้กับ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ ในการนี้ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้พบปะชี้แจงแนวทาง ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2