วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ พร้อมให้คำปรึกษา​ แนะนำ​แนวทางการ​ปฏิบัติงานการดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้ถูกต้อง​ตามกฎหมาย​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ ของทางราชการและให้บริหารงบประมาณส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด​ ณ​ โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน