วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ให้กับผู้

บริหารและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.น่าน เขต 2 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด