วันที่ 25 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ และนายพลวิเดช ดนัยดุริย ศึกษานิเทศก์ สพป.น่านเขต 2 ได้นิเทศ ติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับศึกษานิเทศน์จากสนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อติดตามการใช้นวัตกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยติดตามการดำเนินงานพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนในส่วนของการดำเนินงานของผู้บริหารและครูที่ใช้นวัตกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน