วันที่ 24 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ พร้อมให้

คำปรึกษา​ แนะนำ​แนวทางการ​ปฏิบัติงานการดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้ถูกต้อง​ตามกฎหมาย​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ ของทางราชการและให้บริหารงบประมาณส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด​ ณ​ โรงเรียนบ้านปางหก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน