วันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการ MOE Safety Center สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูในสังกัด ผ่านการประชุมทางไกล Google meet ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ (Conference) สพป.น่าน เขต 2 โดย กลุ่ม DLICT ให้บริการจัดระบบการประชุมในครั้งนี้