วันที่ 19 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมขยายผลระบบบริการ กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ ของ สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2