วันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กับโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระหว่างโรงเรียนราชปิโยราสา ยุพราชานุสรณ์ กับโรงเรียนบ้านท่าค้ำ (ไตรราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 – ปิตุราษฏร์ โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 โรงเรียนบ้านแหน และโรงเรียนบ้านวังว้า ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน