วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาห้วยกานต์เฉลิมพระเกียรติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 โดยมี นายเอกชัย ภาระนันท์ ประธานบริหารโครงการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้